Regementet

Minnet av Livregementets grenadjärer bevarades av systerregementet Livregementets husarer (K3) i Karlsborg genom dess utlokaliserade enhet Örebro-Värmlandsgruppen i Örebro som var en del av K3 åren 2006–2019. Regementets traditioner förvaltades då gemensamt av gruppen, Livregementets grenadjärers officerskår och Livregementets grenadjärers kamratförening. Sedan den 1 juli 2013 förvaltas och förs regementets traditioner vidare av Sannaheds hemvärnsbataljon (20. Hvbat), vilken är en av de två bataljonerna som Örebro-Värmlandsgruppen ansvarar för att utbilda och organisera.

Regementet har två härstamningslinjer. Eller som kung Oscar uttryckte det, när han på Sannahed år 1900 lämnade över nya fanor: ”I ägen dubbla anor, sällsynt ärofulla”.

1791 fick ryttarna i Söder- och Västmanland vid Livregementet till häst (anor från 1500-talet) sitta av. Den uppkomna infanterienheten kallades från 1815 Livregementets grenadjärkår (I 3) och vapenövades på Utnäslöt vid Strömsholm i Västmanland.

1812 delades det stora Närkes och Värmlands regemente (anor från 1500-talet), varvid knektarna i Närke och östra Värmland bildade Närkes regemente (I 21). Det vapenövades på Sannahed vid Kumla i Närke.

1893 sammanslogs Livregementets grenadjärkår och Närkes regemente till Livregementet till fot (I 3), från 1904 benämnt Livregementets grenadjärer. Man vapenövade på Sannahed till 1912, då regementet kasernerades på kronoegendomen Rynninges ägor i nordöstra delen av Örebro.

1939 mobiliserade det av Livregementets grenadjärer organiserade krigsförbandet Örebro försvarsområdesstab, som 1942 ombildades till egen fredsmyndighet, Örebro försvarsområde (Fo 51). Dess stabslokaler inrymdes i Livregements husarers gamla kanslibyggnad på Olaigatan i centrum av Örebro.

1975 sammanslogs regementet och Örebro försvarsområde till ett försvarsområdesregemente (I 3/Fo 51), vars benämning från 1983 var Livregementets grenadjärer.

1989 års riksdagsbeslut innebar en reducering av regementet från 1992. Grundutbildningen av värnpliktiga upphörde successivt medan all övrig verksamhet fortlevde. Från hösten 1993 var namnet åter Livregementets grenadjärer.

Den 1 juli 2000 indrogs både regementet och försvarsområdet. Hemvärns- och frivilligverksamheten överfördes då till nybildade Livregementets grenadjärgrupp, som efter samgående med Värmlandsgruppen från och med 2006 benämns Örebro-Värmlandsgruppen.

Den 30 juni 2017 högtidlighölls minnet, genom en ceremoni vid regementets före detta kanslihus, av att det var 25 år sedan grundutbildningen upphörde vid regementet. Där höll bland annat Einar Lyth tal, då det var han som fick ordern om att värnpliktsutbildningen skulle upphöra den 30 juni 1992. Vid ceremonin närvarade fanvakt ur Sannaheds hemvärnsbataljon, samt blåstes tapto av trumpetare ur Guldsmedshyttans hemvärnsmusikkår.