Officerskårens historia

Dagens Officerskår bildades 1983 som en följd av införandet av Ny befälsordning (NBO). Dess medlemmar kom att bli de som tillhört de äldre befälskårerna. Regementets reservofficerare fick också tillträde, senare även försvarsområdets hemvärnsofficerare samt alla officerare med tjänst i Örebro garnison. Från de äldre befälskårerna övertogs traditioner och inventarier, mest från den äldre Officerskåren.

För denna äldre kår började historien 1812, då inte bara Närkes och Värmlands regemente utan även dess Enskilda kassa delades i två. Kassan hade tillkommit på 1740-talet och var avsedd främst för finansiering av regementets harmonimusik. Till kassan lämnades bidrag (tillskott) av all vid regementet anställd personal, från översten till yngste indelte soldat.

Vid Närkes regemente delades Enskilda kassan 1833 i en regementets musikkassa (upphörd i början av 1900-talet) och en officerskassa. Den senare skulle dels avlöna regementets musikdirektör (som enligt Kronans uppfattning inte var nödvändig och därför inte fick ersättning från musikkassan), dels underhållsfinansiera den i början av 1830-talet tillkomna mässbyggnaden på Sannahed. Delägare i kassan var regementets officerare, dvs regementets Officerskår, en beteckning som dock först på 1960-talet övergick till eller sammansmälte med officerskassan. När Närkes regemente och Livregementets grenadjärkår 1893 sammanslogs, fick grenadjärofficerarna söka inträde som delägare i kassan (deras egen kassa avvecklades).

Officerskåren levde i symbios med regementet. Regementschefen (sekundchefen) var kårens ordförande. Kåren representerade ofta regementet, regementet kunde stundom representera kåren. Det var kåren som lät resa och som därefter förvaltade minnesstenarna på Utnäslöt och Sannahed. Det var kåren som lät tillverka de första kartorna över regementets övningsfält i såväl Sannahed som Örebro. Det var regementet som i stor utsträckning under andra hälften av 1900-talet underhöll kårens inventarier.

Den äldre Officerskåren ändrade 1983 sitt namn till Regementsofficerskåren. Samma år deponerades hos dagens Officerskår alla inventarier i den lokal, som samtidigt döptes till Bielkemässen. Regementsofficerskåren upplöstes 1992, varvid inventarier och kapital överfördes till dagens kår.

Ref: Lars Lilja 2014