Bielkemässen

Bielkemässen i Kumla stadshus invigdes hösten 2009. Händelsen var efterlängtad. Kumla kommun erhöll en unik, elegant och ändamålsenlig representationslokal. Livregementets grenadjärers officerskår uppnådde sin uttalade målsättning ”En bevarad och levande Bielkemäss”.

Det var Örebro kommuns behov av lokaler för utökad kommunal verksamhet i Kanslihuset i Örebro som gjorde en mässflytt nödvändig. Ett kvarblivande på begränsad yta i Kanslihuset hade på sikt inneburit att kårens nyssnämnda målsättning inte hade kunnat infrias.

I dag ägs mässlokalerna av Kumla kommun medan alla lösa inventarier fortfarande är Officerskårens. Samarbetet i mässfrågor mellan kommun och kår är utomordentligt gott. Parterna har en gemensam syn på såvål dagens förhållanden som utvecklingen på sikt.

Dagens mäss påminner i hög grad om den som från hösten 1912 till december 2006 brukades i Örebro. Gamla mässbilder visar samma rumsdisposition och samma inredning som man idag ser i Kumla. Enstaka nya föremål har tillkommit. Förnyelse eller utbyte av befintliga inventarier sker i försiktig takt. Renovering och översyn äger däremot kontinuerligt rum. Målsättningen härvidlag är att alla ska känna igen sig, även om det var länge sedan förra besöket ägde rum.

Kommun och kår bestämmer var för sig hur mässen får och bör utnyttjas. För kåren och dess medlemmar gäller i princip samma regler som gällde i Örebro. Det är alltid kårstyrelsen som (efter eventuell samverkan med kommunstyrelsen) avgör vilka arrangemang som kan och får genomföras.

På Sannahed var mässarna under den korta övningstiden ett andra hem för officer och underofficer. Så var det även i Örebro, låt vara att det där företrädesvis gällde yngre ogift eller från andra regementen för kortare tid ditkommenderad personal. Förändringar i synsättet började göra sig gällande efter andra världskriget. Successivt försvann hos de flesta uppfattningen om mässen som ett hem. Men ännu 2006, sista mässåret i Örebro, hände det att en och annan äldre på besök i mässen kände som om han kom hem. Den känslan har kåren inte lyckats överflytta till Bielkemässen i Kumla.

Däremot är det Officerskårens ambition att i så stor utsträckning som möjligt bevara de mer påtagliga mässtraditionerna: Högtidsfesten, Kamratmiddagar, Subalternernas Pyrre Cup, Pubkvällar. Ytterligare en eller annan av de gamla traditionerna skulle kunna återkomma om intresse finns och uppslutningen blir tillräcklig. Målsättningen är fortfarande solklar: ”En bevarad och levande Bielkemäss”.

Ref: Lars Lilja 2014