Officerskåren

Dagens officerskår arbetar utifrån stadgar som antogs så sent som 2020-03-25 vilket tydligt visar att vi, liksom Försvarsmakten, är en föränderlig organisation som söker anpassa sig i tiden och vill vara i samklang med omvärlden.

Dock glömmer vi inte våra gamla fina traditioner, alltifrån slaget vid Lützen 1632 och sedan framåt genom historien. Med stolthet minns vi de 18 segernamnen på vår anrika regementsfana. Självklart intar slaget vid Lund 1676 en särskild plats i hågkomsten, eftersom minnet av slaget högtidlighålls årligen den 4:e december och vi fortfarande firar detta genom vår högtidsmiddag.

I spännvidden från 1600-talet till dagens digitaliserade och helt förändrade omvärld har vår officerskår kämpat sig fram och igenom. I såväl krig, kris, som fred. Vi strävar efter att det även ska fortsätta så. Även om vi har många medlemmar idag och Försvarsmakten också har god vind i seglen med återuppsättande av förband och en tillväxt, så saknar kåren den naturliga grogrund som ett regemente/förband ger. Vår förhoppning är därför att knyta officerare i Örebro län till oss och på så sätt säkra Officerskårens framtid och därmed föra traditioner och vårt historiska arv vidare.

Medlem i Officerskåren kan vara:

Personal tjänstgörande eller tidigare tjänstgörande vid Försvarsmakten i Örebro län med lägst sergeants grad.

Personal tjänstgörande eller tidigare tjänstgörande i Försvarsmakten, boende i Örebro län, med lägst sergeants grad.

Personal inom hemvärnet eller annan frivillig försvarsorganisation med lägst sergeants grad och med krigsplacering inom Örebro län.

Ny medlem antas av Officerskårens styrelse vid styrelsemöte. Personkännedom och rekommendationer är av vikt. Medlem erlägger den månads- eller årsavgift, som bestäms av Officerskåren vid års- eller höstmöte. Medlem som inte erlägger stadgad avgift eller genom olämpligt uppträdande och vandel drar skam över officerskåren kan utesluts ur Officerskåren genom beslut av dess styrelse vid styrelsemöte.